Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť Mischele Restaurant s.r.o., so sídlom Lazy pod Makytou 490, 020 55 Lazy pod Makytou, IČO:52095576 sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, neoprávneným prístupom a rozširovaním. Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

2. Dotknutá osoba poskytnutím osobných údajov (odoslaním formulára) potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku. Dotknutá osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

3. Spoločnosť je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Dotknutej osoby a/ alebo údaje súvisiace s Dotknutou osobou, ktorými sú:

a) meno a priezvisko dotknutej osoby
b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Dotknutej osoby,

Spoločnosť bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:

a) elektronickej komunikácie
b) priamy marketing
c) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

4. Dotknutá osoba poskytuje Spoločnosti súhlas dobrovoľne, na dobu určitú, a to na obdobie stanovené zákonmi alebo predpismi, a na obdobie piatich rokov na účely priameho marketingu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte máte právo na:

  • informovanie sa, aké osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  • požadovanie vysvetlenia ohľadom spracúvania osobných údajov,
  • vyžiadanie si prístupu k osobným údajom, nechať svoje údaje aktualizovať alebo upraviť,
  • požadovanie vymazania týchto osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu spoločnosti Mischele Restaurant s.r.o..

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: michelle@michelle.sk.